Aansprakelijkheid

Grote zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van de artikelen op deze website. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.

Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is dagennachtrust.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

De informatie aangeboden op dagennachtrust.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van informatie verstrekt door de huisarts.

Dagennachtrust.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via dagennachtrust.nl worden aangeboden.

Links

Deze website bevat (mogelijk) links naar websites die door andere partijen dan dagennachtrust.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Dagennachtrust.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrecht/copyright

© 2014 Vemedia BV, Diemen. Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen, merken, logo’s en teksten zijn en blijven eigendom van Vemedia BV en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vemedia BV. Niets in de door Vemedia BV gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen.

Alle productnamen, onverschillig de wijze waarop gepresenteerd, zijn geregistreerde handelsmerken van Vemedia BV. dan wel haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, vergunninghouders of joint venture partners. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacywetgeving betekenen.